Přejít k hlavnímu obsahu
load

Skladování nebezpečných látek: Jak na to?

Skladování nebezpečných látek: Jak na to?

Mnohá průmyslová odvětví se nevyhnou použití nebezpečných chemických látek, které představují riziko pro lidi či životní prostředí. Jakých látek se to týká a jak je skladovat?

 

Přehled sekcí v článku:

 

Co jsou nebezpečné látky?

Abychom se před nebezpečnými látkami mohli chránit, musíme nejdřív vědět, jaké látky to jsou.

Jde o všechny chemické látky, ať už pevného, kapalného nebo plynného skupenství, které jsou vzhledem ke svým fyzikálním vlastnostem bezprostředně nebezpečné pro člověka a můžou zapříčinit jeho onemocnění, zranění nebo smrt.

Takovou újmu můžou způsobit samy od sebe nebo v důsledku chemické reakce s jinými látkami.

Takové látky můžeme najít na mnohých pracovištích v průmyslových i neprůmyslových odvětvích. I když jsou nenahraditelné pro mnohé výrobní procesy, představují zdravotní a bezpečnostní riziko při manipulaci s nimi, zpracování, skladování či likvidaci.

Mnohé z nich při kontaktu s kůží, sliznicemi a dalšími orgány představují akutní nebo dlouhodobá zdravotní rizika v podobě např.:

 • otravy,
 • alergií,
 • kožních onemocnění,
 • respiračních onemocnění,
 • karcinogenů,
 • reprodukčních a vrozených problémů.

Kromě zdravotních rizik představují takové látky i bezpečnostní rizika a můžou zapříčinit například požár či výbuch. V extrémních případech hrozí též udušení a smrt.

 

Nebezpečné látky dělíme podle jejich povahy do 4 hlavních kategorií

 1. přímo škodlivé látky – jsou nebezpečné samy od sebe i bez předcházející chemické reakce,
 2. materiály citlivé na vodu – při kontaktu s vodou nebo vodní párou produkují teplo nebo hořlavé/výbušné plyny,
 3. oxidační činidla – uvolňují kyslík a zvyšují tak riziko požáru/výbuchu,
 4. toxické látky – při vdechnutí, požití nebo kontaktu s kůží způsobují otravu.

Mnohé látky však svými vlastnostmi splňují více kategorií, což jen zvyšuje jejich nebezpečnost. Nejčastěji mluvíme o koncentrovaných kyselinách a zásadách, plynech, olejích, pohonných hmotách, hořlavinách, výbušninách či karcinogenech a mutagenech.

Jako příklad můžeme uvést chemické látky, jako jsou:

 • amoniak,
 • arzén,
 • benzen,
 • chlór,
 • kyselinu sírovou,
 • oxid uhelnatý,
 • propan-butan,
 • metanol,
 • ropné produkty a další.

Seznam některých nebezpečných látek najdete zde.

 

Jak skladovat nebezpečné látky?

Z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je potřeba posoudit možná rizika a dodržovat přísně postupy při manipulaci a skladování. Nejdůležitějším opatřením je však snižovat vystavení zaměstnanců nebezpečným látkám nebo úplně nejlépe – tyto látky úplně odstranit nebo nahradit.

I proto EÚ u některých látek stanovuje nejvyšší přípustné hodnoty vystavení v pracovním prostředí (OEL).

Většina členských států má navíc své vlastní směrnice, které zahrnují více nebezpečných látek. Jelikož jsou mnohé nebezpečné látky hořlavé, je potřeba dodržovat i platná protipožární opatření. Mnohá opatření vyplývají ze směrnic BOZP, které musí každé pracoviště dodržovat.

Každá látka vyžaduje osobitý přístup ke skladování. Například oxidační činidla se musí uchovávat mimo zdroje tepla a kapalin s nízkým bodem vzplanutí, jakými jsou oleje. Látky citlivé na vodu se musí uchovávat ve vodotěsných nádobách.

Zaměstnavatel je též povinen tyto látky viditelně označit, umístit vhodná upozornění a zabezpečit zaměstnancům ochranné oděvy a pomůcky, které zvýší bezpečnost při kontaktu s nebezpečnými látkami.

 

Skladová řešení pro skladování nebezpečných látek

 regál na nebezpečné látky

Správným skladováním nebezpečných látek v souladu s platnou legislativou můžeme předcházet nechtěnému úniku látek do prostředí či ovzduší. Pomoci v tom můžou speciální nádoby určené právě k uskladnění či přepravě takových substancí.

Skladová řešení, která umožňují bezpečné uskladnění takových materiálů, zahrnují:

 • skladové regály a plošiny,
 • záchytné vany,
 • sudy,
 • plynové láhve,
 • skladovací kontejnery či
 • bezpečnostní a chemické skříně.

Podle povahy skladované látky jsou tyto nejčastěji vyrobené z pozinkované či lakované oceli nebo odolného plastu.

Pokud se nebezpečné látky skladují na paletách (např. sudy s oleji) nebo v IBC nádobách, které se zakládají do paletových regálů, pod regály se instalují speciální záchytné vany pro případ, že dojde k nechtěnému úniku látek.

Podobné záchytné vaničky se instalují i do policových regálů, obvykle pod každou polici.

Pokud není možné mít z kapacitních důvodů na skladování nebezpečných látek samostatný uzamykatelný sklad a povaha látek to dovoluje, je možné vyrobit zasítění nebo jiný typ uzavření regálu tak, aby se zabránilo přístupu nepovolaných osob.

V případě, že se potřebujete poradit o vhodném řešení pro váš sklad, neváhejte se na nás obrátit.

 


Kontaktujte nás