Přejít k hlavnímu obsahu
load

Záručné podmienky

1. Záruka

1.1. Společnost přebírá záruku za to, že dodané zboží není postiženo vadami, které by kazily nebo podstatnou měrou snižovaly jeho cenu nebo způsobilost k smluvně předpokládanému účelu.

1.2. Ručení za vady za nevztahuje na přirozené opotřebení, dále na škody, které vznikly v důsledku chybného nebo nedbalého zacházení, nadměrného používání, nevhodných provozních prostředků a za podmínek, které smlouva nepředpokládala.

1.3. Ručení za následky chyb zaniká v důsledku neodborného nakládání, neodborně provedených změn a zahájení provozu ze strany zákazníka nebo třetích osob.

1.4. Platné jsou pouze písemné reklamace, načas doručené společnosti.

1.5. Společnost se zavazuje dle vlastní volby odstranit vady na zboží, který dodala nebo dodat nové zboží, jestliže tyto vady vznikly prokazatelně následkem vadné konstrukci, špatného materiálu nebo chybného provedení ještě před okamžikem přechodu rizik a zákazník tyto vady řádně reklamoval, tj. okamžitě je písemně oznámil a popsal je. Pokud oprava a náhradní dodávka dopadnou neúspěšně, má zákazník právo požadovat přiměřenou slevu z ceny.

1.6. Pokud není dohodnuto jinak, může zákazník své právo reklamovat vady uplatnit v době šesti měsíců ode dne přechodu rizik.

1.7. Díly, které společnost za účelem opravy vymontovat a nahradí novými, přecházejí do majetku společnosti.

1.8. U zboží, který je dodán jako použitý, nepřísluší zákazníkovi při společností udaných vadách a takových, se kterými musel zákazník počítat, žádné záruční práva.

1.9. Předchozí odstavce definitivně upravují záruční povinnosti společnosti. Jiné záruční nároky zákazníka jsou vyloučeny - zejména takové, které se týkají náhrady škod, které nevznikly na daném předmětu samé. To neplatí, pokud k nim došlo na straně společnosti úmyslně az hrubé nedbalosti.

 

2. Omezení ručení

2.1. Pokud se vinou společnosti nemůže zboží podle smlouvy zcela nebo zčásti používat v důsledku zmíněných, zda chybných návodů nebo konzultací v rámci smlouvy - zejména návod k obsluze a údržbě dodaného zboží, nebo kvůli porušení jiných smluvních vedlejších povinností, platí při vyloučení dalších nároků zákazníka ustanovení předchozího -chozího článku.

 

3. Nemožnost plnění, úprava smlouvy

Pokud jedna ze stran nebude moci splnit smlouvu nebo těmito VODP uloženou dodávku nebo službu, platí obecné právní zásady s následnými pravidly.

3.1. Pokud není možné plnění, způsobené prokazatelně zaviněním společnosti, zákazník má právo požadovat náhradu škody. V každém případě se nárok na náhradu škody zákazníka omezuje na 10% hodnoty části zboží, která pro nemožnost plnění nemohla být dodána. Nároky na náhradu škody zákazníka, které přesahují hranici 10% hodnoty této části dodávky, jsou vyloučeny.

3.2. Pokud nepředvídaná okolnost ve smyslu čl.. 2, odstavce 4 výrazně změní ekonomický význam nebo obsah dodávky, bude smlouva dimenzována změněným podmínkám a okolnostem. Pokud toto není ekonomicky přijatelné a odůvodnitelné, má společnost právo od smlouvy odstoupit. Pokud chce využít toto právo na odstoupení, pak je povinna po zjištění rozsahu okolností, které vedly k tomuto rozhodnutí, oznámit toto rozhodnutí zákazníkovi a to i tehdy, jestliže bylo nejprve s kupujícím dohodnuto prodloužení dodací lhůty.

3.3. Zákazník bere na vědomí a akceptuje, že společnost má právo z časových důvodů, resp. technických důvodů namísto objednaného zboží dodat jiné, které bude schopné technicky a kvalitativně nahradit původně objednané zboží.

 
REGALSISTEM s. r. o.

Soblahovská 7040

911 01 Trenčín