Přejít k hlavnímu obsahu
load

Ochrana osobních údajů

Informační povinnost

o ochraně osobních údajů

ve smyslu Čl. 13 Nařízení GDPR

 

1. Identifikační údaje a kontaktní údaje provozovatele:

REGALSISTEM s.r.o., Soblahovská 7040, Trenčín 911 01, Slovenská republika, IČO: 34 144 994, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trenčín, Odd.: Sro, Vložka: 1202/R, zastoupená: Ing. Igor Rákóczi - jednatel, kontaktní údaje: email info@regalsistem.sk, telefonní číslo +421 327 440 328 (dále také jako „provozovatel“) informuje dotyčnou osobu o splnění informačních povinností dle čl. 2. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) sdělením níže uvedených informací.

 

2. Účel zpracování osobních údajů, pro který jsou osobní údaje určeny, jakož i právní základ zpracování osobních údajů: 

2.1 Účel: uzavření smlouvy a předsmluvní vztahy Právní základ:

Čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení: zpracování osobních údajů je nezbytné k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotčená osoba, nebo k provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě žádosti dotčené osoby. Provozovatel tímto oznamuje zákazníkovi jako dotčené osobě, že v procesu uzavření smlouvy bude zpracovávat osobní údaje bez souhlasu dotčené osoby, jelikož zpracování osobních údajů bude prováděno provozovatelem v rámci předsmluvních vztahů a zpracování osobních údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy (zejména kupní smlouvy, smlouvy o dílo apod.).

2.2 Účel: splnění zákonné povinnosti 

Právní základ:Čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení: zpracování osobních údajů je nezbytné podle zvláštního předpisu – provozovatel je ve smyslu zvláštních předpisů povinen poskytnout osobní údaje dotyčné osoby státním institucím. pro daňové účely a pod. 

2.3 Účel: zasílání novinek, informací o doplňcích a nového sortimentu k zakoupenému nebo zhotovenému zboží 

Právní základ:Čl. 6 1 písm. f) Nařízení: zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů provozovatele nebo třetí strany kromě případů, kdy nad těmito zájmy převažují zájmy nebo práva dotyčné osoby vyžadující ochranu osobních údajů.Oprávněným zájmem provozovatele je informovat své zákazníky prostřednictvím notifikací o novinkách, informacích, o doplňcích a novém sortimentu k zakoupenému nebo zhotovenému zboží. Provozovatel poskytl zákazníkovi zboží, z tohoto důvodu je oprávněným zájmem provozovatele i zákazníka, být informován o skutečnostech, vlastnostech, zárukách, nových nabídkách zboží stejného sortimentu. V souladu se zásadou proporcionality, provozovatel dospěl k závěru, že informovat zákazníky prostřednictvím notifikací, převažuje nad zájmem ochrany soukromí dotyčné osoby, jelikož do soukromí dotyčné osoby je zasaženo v minimální míře a to obdržení notifikace na emailovou adresu, kterou použil v rámci smluvní komunikace s provozovatelem. Ke zpracování emailové adresy pro tento účel provozovatel přijal přiměřená technická a organizační opatření k jeho ochraně.

2.4 Účel: zasílání novinek, informací o doplňcích a nového sortimentu k zakoupenému nebo zhotovenému zboží 

Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nařízení: dotyčná osoba vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů alespoň pro jeden konkrétní účel. Provozovatel tímto oznamuje zákazníkovi jako dotčené osobě, že pokud projeví zájem o zasílání notifikací, aniž by s provozovatelem uzavřela smlouvu, bude zpracovávat jeho emailovou adresu, na kterou bude vyžádané informace zasílat po dobu 60 měsíců. Provozovatel prohlašuje, že osobní údaje bude zpracovávat v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje nařízení GDPR.

 

3. Identifikace příjemce nebo kategorii příjemce: 

Kategorie příjemců, kteří zpracovávají osobní údaje za účelem uzavření smlouvy a splnění zákonné povinnosti jsou: 

Advokátní kancelář, Poštovní přepravce, státní instituce za účelem plnění povinností provozovatele: Daňový úřad, orgán státní správy a veřejné moci k výkonu kontroly a dozoru (Česká obchodná inspekce, Úřad pro ochranu osobních údajů), exekutor, soud, orgán činný v trestním řízení atd.  

Kategorie příjemců, kteří zpracovávají osobní údaje za účelem zasílání novinek, informací o doplňcích a nového sortimentu k zakoupenému nebo zhotovenému zboží jsou: 

Aplikace MailChimp.com - společnost s názvem: The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, Spojené státy americké 

 

4. Doba uchovávání osobních údajů 

V případě zpracování osobních údajů za účelem uzavřené smlouvy a splnění zákonné povinnosti je doba uchovávání osobních údajů určena zákony na uplatňování práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy – uchovávání osobních údajů je tedy potřebné pro identifikaci smluvní strany a splnění zákonné povinnosti; delší zpracování osobních údajů je možné pouze výlučně na základě zákona a za účelem archivace účetních dokladů na základě zvláštního předpisu. Obecná promlčecí doba dle osobitých zákonů je 3 roky; provozovatel je tedy oprávněn zpracovávat osobní údaje do 3 let po ukončení smluvního vztahu a to za účelem plnění práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy.

V případě zpracování osobních údajů za účelem zasílání novinek, informací o doplňcích a nového sortimentu k zakoupenému nebo zhotovenému zboží je doba uchovávání 60 měsíců.

 

5. Přenos osobních údajů do třetí země

Za účelem zasílání novinek, informací o doplňcích a nového sortimentu k zakoupenému nebo zhotovenému zboží, provozovatel zpracovává emailovou adresu prostřednictvím společnosti ve třetí zemi, která disponuje rozhodnutím Evropské komise o přiměřenosti úrovně ochrany osobních údajů. Zpracování se uskutečňuje způsobem uložení emailové adresy v aplikaci dané společnosti. 

Touto společností je společnost s názvem: The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, Spojené státy americké (provozovatel – aplikace MailChimp.com) 

Společnost The Rocket Science Group, LLC je společnost certifikována v režimu Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG 

Přenosem emailové adresy společnosti The Rocket Science Group, LLC do třetí země nedochází k ohrožení práv dotyčné osoby.

 

6. Práva subjektu údajů 

Dotčená osoba má právo:

I. požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se uživatele (dále také jako „dotčená osoba“)

Dotčená osoba má právo vědět seznam osobních údajů, které zpracováváme.

II. na opravu osobních údajů

Provozovatel přijal opatření, aby uchovával přesné, úplné a aktuální osobní údaje.

III. na vymazání osobních údajů (tzv. právo na zapomenutí)

Dotčená osoba může požádat o vymazání jejích osobních údajů, jsou-li k tomu splněny zákonem uvedené důvody, a to zejména:

- osobní údaje již nejsou potřebné k účelu, pro který byly získány,

- souhlas byl odvolán,

- osobní údaje se zpracovávaly nezákonně, a pod. 

Žádosti o výmaz osobních údajů nemusí být vyhověny, pokud je zpracování osobních údajů potřebné k:

- splnění zákonné povinnosti,

- pro účely archivace, pro účely historického výzkumu nebo pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že právo na výmaz by znemožnilo nebo závažným způsobem ztížilo dosažení cílů takového zpracování.

IV. k omezení zpracovávání osobních údajů

Dotčená osoba může při splnění zákonných podmínek požádat, aby se přestaly používat osobní údaje, a to zejména

- během období ověření správnosti osobních údajů, v případě namítnutí správnosti osobních údajů,

- během období ověření, zda má provozovatel relevantní účel zpracování,

- během období ověření, zda oprávněné zájmy převažují nad oprávněnými zájmy.

V. namítat zpracování osobních údajů

Dotčená osoba má právo namítat zpracování osobních údajů v případě pochybností, zda je pro zpracování osobních údajů právní důvod, příp. namítat zpracování osobních údajů, které se týkají přímého marketingu včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s přímým marketingem.

VI. pro přenosnost osobních údajů

Dotčená osoba má za určitých okolností právo požádat o předání osobních údajů, které poskytla provozovateli. Toto právo na přenosnost se týká pouze těch osobních údajů, které byly poskytnuty na základě souhlasu nebo na základě smlouvy, které je jednou ze smluvních stran.

VII. odvolat souhlas

Dotčená osoba má právo kdykoli odvolat souhlas v případě, že se osobní údaje zpracovávají na základě souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.

VIII. podat návrh na zahájení řízení resp. stížnost na dozorový orgán

Dotčená osoba má právo podat návrh resp. stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Tel. číslo: +420 234 665 111; E-mail: posta@uoou.cz.

Kupující a zájemce jako dotčená osoba může požadovat výkon výše uvedených práv kdykoli, a to prostřednictvím emailu info@regalsistem.sk, telefonní číslo +421 327 440 328, nebo písemně na poštovní adresu sídla provozovatele. Provozovatel vyřídí žádost dotčené osoby v souvislosti s výše uvedenými právy v zákonných lhůtách.

 

7. Zákonný nebo smluvní požadavek 

Dotčená osoba je povinna poskytnout osobní údaje pouze za účelem uzavření smlouvy a předsmluvní vztahy a splnění zákonné povinnosti, v opačném případě není možné uzavřít smlouvu, o kterou kupující projevil zájem a následně plnit práva a povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy pro prodávajícího a kupujícího.