Přejít k hlavnímu obsahu
load

Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky pro prodej zboží spotřebiteli

(dále jen „podmínky“)

s účinností ode dne 3.1.2022.

 

 I. Údaje o prodávajícím

Prodávající:

REGALSISTEM s.r.o.

se sídlem Soblahovská 7040, 911 01 Trenčín, Slovenská republika

IČ: 34144994
DIČ: SK2020387523 (prodávající je plátcem DPH)

zapsaný v Obchodním registru vedeném u Okresného súdu Trenčín v oddíle Sro, vložce 1202/R

Kontaktní údaje:

Telefon: :+421 32 744 03 28
Adresa pro doručování elektronické pošty: regalsistem@regalsistem.sk
Adresa pro doručování pošty je shodná s adresou sídla

Další údaje o prodávajícím a provozní doba a adresa provozovny jsou uvedeny v sekci Kontakty na internetové adrese https://www.regalsistem.cz/kontakt.


Číslo účtu pro bezhotovostní platby:

230117837/0300 banka: Československá obchodní banka a.s.

IBAN: CZ92 0300 0000 0002 3011 7837


II. Obecná ustanovení

 

 1. Těmito podmínkami se řídí kupní smlouva (dále jen „kupní smlouva“), uzavíraná prodávajícím a osobou v postavení spotřebitele, která má zájem o zakoupení zboží nabízeného prodávajícím (dále jen „kupující“). Podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Tyto podmínky se nevztahují na kupní smlouvy, které s prodávajícím uzavírají kupující v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 1. Kupující vyslovuje s obchodními podmínkami souhlas tím, že vyplní formulář určený pro objednávku nabízeného zboží (dále jen „objednávka“) a vyplněný jej odešle prodávajícímu. Prodávající vyslovuje souhlas s podmínkami závazným potvrzením objednávky.
 1. Ustanovení podmínek se nepoužije v rozsahu, v jakém se kupující a prodávající dohodnou odchylně v kupní smlouvě.
 1. Pokud se kupující a prodávající nedohodnou jinak, probíhá mezi nimi komunikace elektronickou formou.

 

III. Zboží

 

 1. Prodávající nabízí k prodeji zboží prostřednictvím internetového obchodu, provozovaného na internetových stránkách https://www.regalsistem.cz/ (dále jen „internetový obchod“). Prodávající u každého druhu zboží uvede zejména:

          a) Název zboží

          b) Popis a hlavní charakteristika zboží; k popisu zboží je připojena jeho fotografie

          c) Kupní cena zboží s uvedením, zda se jedná o cenu včetně daní. Seznam všem poplatků se kupujícímu zobrazí před odesláním objednávky.

          d) Údaj o tom, zda zboží je skladem, případně údaj o předpokládané době naskladnění zboží, případně údaj o tom, že zboží není dostupné.

              Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.

          e) Dobu, po kterou cena nebo nabídka zůstává v platnosti

          f) Označení a podmínky slevových a jiných akcí

 1. Prodávající nečiní samotnou nabídkou zboží k prodeji nabídku na uzavření kupní smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku a aplikaci tohoto ustanovení vylučuje. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím bude uzavřena až způsobem a za podmínek vymezených v čl. IV. těchto podmínek.

 

IV. Uzavření smlouvy

 

 1. Kupující objedná zboží výlučně prostřednictvím internetového obchodu. Smlouvu o koupi zboží je možno uzavřít výlučně v českém jazyce. Podmínkou platnosti elektronicky učiněné objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech údajů a náležitostí požadovaných registračním formulářem.
 1. Po výběru zboží se kupujícímu zobrazí objednávkový formulář. V tomto formuláři je kupující povinen vyplnit položky označené symbolem „*“ a doplňujícím textem „povinný údaj“; pokud tak kupující neučiní, nemůže objednávku provést. Podmínkou provedení objednávky je též označení pole „souhlasím s všeobecnými podmínkami pro prodej zboží“.
 1. Před odesláním objednávky se kupujícímu zobrazí vyplněný objednávkový formulář s uvedením ceny za jednotlivé položky zboží a s uvedením všech nákladů na dodání zboží. Až do odeslání objednávky je kupující oprávněn svoji objednávku upravit či zrušit.
 1. Odeslaná objednávka je návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.
 1. Neprodleně po odeslání objednávky obdrží kupující na e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávkovém formuláři, automaticky generovanou odpověď o přijetí objednávky k vyřízení.
 1. Bez odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů od objednání zboží, zašle prodávající kupujícímu sdělení, učiněné písemně nebo elektronickou poštou, a to:

          a) Závazné potvrzení objednávky. Toto závazné potvrzení objednávky je přijetím návrhu na uzavření kupní smlouvy. V tomto závazném potvrzení prodávající sdělí kupujícímu

              předpokládaný termín dodání zboží, způsob placení a případně místo, kde je či bude možné zboží vyzvednout, pokud tyto údaje nebyly vyplněny již v objednávce, a též údaje

              sloužící pro zjištění stavu vyřízení objednávky.

          b) Změnu podmínek obsažených v objednávce. Tato změna podmínek je novým návrhem na uzavření kupní smlouvy. V případě, že kupující s touto změnou podmínek nevysloví do

              tří dnů od seznámení se s touto změnou souhlas, objednávka kupujícího se ruší a ani kupující ani prodávající již nejsou svými projevy vůle vázáni.

          c) Odmítnutí přijetí objednávky. V tomto odmítnutí prodávající uvede důvody pro toto odmítnutí. Odmítnutím přijetí objednávky se objednávka ruší. Prodávající a kupující se

              v takovém případě mohou dohodnout na jiném řešení.

 1. Kupující je dále oprávněn svoji objednávku zrušit až do doby, než obdrží od prodávajícího závazné potvrzení objednávky. Poté, co kupující obdrží závazné potvrzení objednávky od prodávajícího, lze kupní smlouvu zrušit, není-li dán důvod pro odstoupení od smlouvy, pouze dohodou kupujícího a prodávajícího.

 

V. Dodání zboží

 

 1. Předpokládanou dobu dodání zboží, případně termín, v němž bude zboží připraveno k osobnímu odběru (dále jen „dodání zboží“), sdělí prodávající kupujícímu v závazném potvrzení objednávky. Objednané zboží bude podle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným dopravcem. V případě některých produktů je lhůta dodání zpravidla delší. Prodávající je oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy v případě, že po jejím uzavření se zboží stane nedostupné nebo je prodávající nebude schopen dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě.
 1. Prodávající bude o případném prodloužení dodací lhůty kupujícího včas informovat. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do dvou dnů od obdržení takové informace; pokud tak neučiní, platí, že s prodloužením lhůty k dodání zboží souhlasí.
 1. Prodávající dodává zboží způsobem zadaným kupujícím v objednávce. Dopravu na kupujícím určenou adresu zajišťuje prodávající, a to na území celé České republiky. Způsob dopravy volí kupující v objednávce.
 1. V případě, že kupující zboží nepřevezme nebo odmítne převzít, nese od tohoto okamžiku nebezpečí škody na zboží. Prodávající vyúčtuje kupujícímu náklady spojené s opětovným dodáním zboží. Jestliže kupující neodebere zboží ani v dodatečné lhůtě, kterou mu poskytne prodávající, v provozovně prodávajícího, nebo pokud se prodávající a kupující dohodli na opětovném doručení zboží, je nepřevezme nebo odmítne převzít podruhé, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit.
 1. Pokud kupující v objednávce zvolil možnost osobního odběru zboží, vyzvedne si kupující zakoupené zboží v provozovně prodávajícího ve lhůtě do tří pracovních dnů od oznámení prodávajícího, že zboží je připravené k odběru.. Pokud kupující zboží v této lhůtě neodebere, kupní smlouva zaniká, nedohodne-li se prodávající a kupující na prodloužení lhůty k odběru zboží.
 1. Nedohodne-li se prodávající a kupující jinak, není součástí dodání zboží jeho instalace či montáž.

 

 VI. Převzetí zboží kupujícím

 

 1. Kupující stvrzuje převzetí zboží podpisem listiny o předání a převzetí zboží (zejména předávacího protokolu nebo přepravního listu) v případě, že zboží je mu dodáváno, nebo podpisem předávacího protokolu v případě, že zboží odebírá osobně v provozovně prodávajícího.
 1. Kupující má při převzetí zboží možnost si zboží prohlédnout a zjistit vady a poškození obalu a zjevné vady zboží. Pokud kupující při převzetí zboží svým podpisem potvrdí, že obal zboží není vadný či poškozený, a že věc nemá zjevné vady, platí, že takové vady vznikly až po předání a převzetí zboží, pokud kupující neprokáže opak.
 1. Prodávající předává kupujícímu zboží společně s daňovým dokladem, který zároveň slouží jako záruční list a návodem k použití zboží v českém jazyce a kupující stvrzuje tuto skutečnost svým podpisem. Opak prokazuje kupující. V případě, že záruční list prodávající nevydá, slouží jako záruční list daňový doklad.
 1. Další otázky související s převzetím zboží v závislosti na způsobu dopravy zboží jsou popsány v sekci „Doprava“ při nákupu na internetové stránce regalsistem.cz.

 

 VII. Placení zboží

 

 1. Způsob placení ceny zboží volí kupující v objednávce. Kupní cenu za zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně prodávajícího, dobírkou v místě dodání zboží prostřednictvím dopravce či smluvní zásilkové služby, platbou formou spotřebitelského úvěru nebo poukázáním kupní ceny na účet prodávajícího pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje.
 1. Kupní cena za boží je zaplacena okamžikem, kdy

          a) kupující předá peněžní hotovost prodávajícímu nebo pracovníkovi dopravce či pracovníka smluvní zásilkové služby.

          b) platba zaslaná kupujícím převodem z účtu je připsána na účet prodávajícího

 1. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu při osobním odběru zboží a při dodání zboží prostřednictvím dopravce či smluvní zásilkové služby nejpozději spolu s převzetím zboží. Pokud kupující nejpozději v tomto okamžiku nezaplatí kupní cenu, je prodávající oprávněn odepřít dodání zboží, a to až do zaplacení kupní ceny. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny delším než deset dnů po uplynutí lhůty pro zaplacení kupní ceny kupní smlouva zaniká.
 1. V případě platby kupní ceny převodem platby na účet prodávajícího je kupující povinen zaplatit kupní cenu do deseti dnů od závazného potvrzení objednávky prodávajícím (čl. IV. odst. 6. písm. a) podmínek) nebo od uzavření kupní smlouvy na základě jednání prodávajícího a kupujícího (čl. IV. odst. 6. písm. b) podmínek). V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny delším než deset dnů po uplynutí lhůty pro zaplacení kupní ceny je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.
 1. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak nebo není-li uvedeno jinak na internetových stránkách https://www.regalsistem.cz/ u jednotlivého druhu zboží, nepožaduje prodávající zaplacení zálohy na kupní cenu před dodáním zboží. Pokud prodávající požaduje zaplacení zálohy, vystaví kupujícímu zálohovou fakturu znějící na příslušnou částku zálohy, která může dosáhnout až 100 % částky kupní ceny a všech souvisejících nákladů. Bez úhrady této zálohy není prodávající povinen zboží kupujícímu dodat.
 1. Zboží zůstává vlastnictvím prodávajícího až do úplného uhrazení kupní ceny.

 

VIII. Záruka

 

 1. Na dodané zboží poskytuje prodávající záruku v délce 24 měsíců. Prodávající neposkytuje záruku na zboží, které se rychle kazí. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.
 1. Záruční doba běží od předání zboží kupujícímu.

 

IX. Reklamace

 

 1. Kupující oznamuje prodávajícímu vady zboží osobně v provozovně prodávajícího elektronicky na e-mailovou adresu regalsistem@regalsistem.sk, písemně nebo vyplněním a odesláním tohoto formuláře (tady) (dále jen „reklamace“). O reklamaci, které učiní kupující osobně, sepíše prodávající protokol a jedno vyhotovení protokolu předá kupujícímu.
 1. V reklamaci kupující uvede údaje ke své osobě, popis zboží, , a popis vady zboží, a sdělí, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje, to vše tak, aby bylo zřejmé, kdo reklamaci činí, k jaké věci se reklamace vztahuje a čeho se kupující domáhá. V případě neuvedení daných údajů se kupující vystavuje nebezpečí, že jeho reklamace nemusí být vyřízena z důvodu, že prodávající nebude moci ztotožnit reklamované zboží a osobu kupujícího a jím uplatněné nároky.
 1. Prodávající bezprostředně po obdržení reklamace zašle kupujícímu informace o dalším postupu a vyzve kupujícího k součinnosti při vyřízení reklamace zejména tím, že kupující vadné zboží odešle na zadanou adresu.
 1. Prodávající vyzve kupujícího k součinnosti při vyřízení reklamace, pokud je to potřebné, a po posouzení vady oznámí kupujícímu způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitějších případech do tří dnů, nejpozději však do 30 dnů od doručení či učinění reklamace, pokud se nedohodne s kupujícím na delší lhůtě. V případě, že kupující neposkytne prodávajícímu součinnost k vyřízení reklamace a zejména nepředá reklamované zboží k posouzení autorizovanému servisu, neumožní prodávajícímu posoudit stav reklamovaného zboží nebo je neodešle na zadanou adresu, může být reklamace z tohoto důvodu zamítnuta. V případě, že prodávající reklamaci kupujícího neuzná jako oprávněnou, dohodne se s ním na dalším postupu, například na provedení placené opravy zboží.
 1. Kupující předává zboží k reklamaci v originálním obalu nebo jiném vyhovujícím přepravním obalu; v případě, že kupující takto zboží nezajistí pro přepravu, se kupující vystavuje nebezpečí odmítnutí svého nároku, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození zboží vzniklé v průběhu přepravy zboží od kupujícího, a toto poškození může znemožnit posouzení oprávněnosti původní reklamace.
 1. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného a dalších účelně vynaložených nákladů. Prodávající zejména nahradí náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné nikoliv za taxi službu). 

 

X. Odstoupení od smlouvy

 

 1. Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 14 dnů ode dne, v němž převezme od prodávajícího zboží. Prodávající má v případě tohoto odstoupení nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Prodávající vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu a další prostředky od něj převzaté do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým ji obdržel.
 1. Prodávající umístil na svých internetových stránkách https://www.regalsistem.cz/ formulář pro odstoupení od smlouvy (tady), který je kupující oprávněn při využití svého práva na odstoupení od smlouvy využít, a dále vzorové poučení o možnosti odstoupení od smlouvy, které dále upravuje práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího.
 1. Kupující má v případě svého odstoupení od smlouvy povinnost nést náklady spojené s vrácením věci, jestliže toto zboží nemůže být vráceno formou poštovní přepravy.
 1. Kupující má dále právo od kupní smlouvy odstoupit v případě, že prodávající nepředal kupujícímu informace, které je povinen předat mu písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. f) občanského zákoníku, a to do 1 roku a 14 dnů od převzetí zboží. Jestliže však jsou informace řádně předány v průběhu této lhůty, dochází k ukončení této lhůta a počíná od té doby běžet čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení podle čl. X 1 podmínek.
 1. Kupující má dále právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že tak stanoví právní předpisy nebo tyto podmínky, typicky pro případ v těchto předpisech a podmínkách vymezeného porušení povinností prodávajícího.
 1. Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit v případech uvedených v těchto podmínkách a v právních předpisech, zejména pro případ v těchto předpisech a podmínkách vymezeného porušení povinností kupujícího.
 1. V případě odstoupení od smlouvy jsou si prodávající a kupující povinni vrátit poskytnuté plnění. V případě, že kupující vrátí zboží, nekompletní poškozené nebo jinak znehodnocené nad rámec běžného opotřebení, je prodávající oprávněn požadovat náhradu.
 1. Ten, pro jehož porušení povinností druhá strana odstoupila od kupní smlouvy, je povinen této druhé straně nahradit náklady, které dosud vynaložila. Kupující se takto zavazuje nahradit prodávajícímu zejména náklady spojené s marným dodáním zboží kupujícímu a prodávající se kupujícímu zavazuje nahradit zejména účelně vynaložené náklady spojené s reklamací.
 1. Odstoupení podle tohoto článku zasílá kupující prodávajícímu písemně na adresu jeho sídla nebo elektronicky na e-mailovou adresu regalsistem@regalsistem.sknebo je učiní osobně v provozovně prodávajícího. Pokud odstoupení činí kupující osobně, sepíše prodávající protokol a jedno vyhotovení protokolu předá kupujícímu.
 1. Prodávající činí odstoupení od smlouvy podle tohoto článku podmínek písemně nebo elektronicky na e-mailovou adresu kupujícího.

 

XI. Poplatky spojené s kupní smlouvou

 

 1. K ceně za zboží účtuje následující poplatky:

          a) Dopravné. Výše dopraveného je uvedena dle hmotnosti, rozměrů a vzdálenosti při nákupu na internetové stránce https://www.regalsistem.cz/.

 1. Výše všech poplatků podle odst. 1 tohoto článku podmínek se kupujícímu zobrazí v objednávkovém formuláři před odesláním objednávky, ve výši v závislosti na volbě objednávky.
 1. Prodávající neúčtuje kupujícímu náklady na použití komunikačních prostředků na dálku. Náklady kupujícího na použití těchto prostředků vyplývají ze smlouvy kupujícího s poskytovatelem služby, například telefonních služeb nebo internetového připojení.

 

XII. Ochrana osobních údajů

 

 1. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího, a to jméno, adresu, telefon a e-mailové spojení, a to za účelem vyřízení objednávky kupujícího. Kupující dále může udělit při učinění objednávky nebo později prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů pro usnadnění objednávek kupujícího v budoucnu.
 1. Pokud kupující projeví zvláštním projevem vůle svůj souhlas, může mu prodávající sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.
 1. Osobní údaje kupujících prodávající nepředává žádné další osobě.
 1. Údaje, které prodávající o kupujícím uchovává a zpracovává, může kupující kdykoliv změnit, a to po přihlášení do "zákaznické sekce" na internetové stránce https://www.regalsistem.cz/.
 2. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle e-mailovou zprávu na regalsistem@regalsistem.sk nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky nebo písemně na adresu sídla prodávajícího.
 1. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny vsekci Ochrana osobních údajů.

 

XIII. Mimosoudní řešení sporů

 

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 1. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

XIV. Závěrečná ustanovení

 

 1. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí prodávající vhodným způsobem na internetových stránkách https://www.regalsistem.cz/ nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.
 1. Na kupní smlouvu uzavíranou kupujícím se vztahují obchodní podmínky ve znění, které kupující odsouhlasil při učinění objednávky podle čl. IV. těchto podmínek. Tímto zněním podmínek se dále řídí i úkony kupujícího či prodávajícího navazující na kupní smlouvu, například reklamace či odstoupení od smlouvy.
 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky.
 1. Kupující je oprávněn zasílat prodávajícímu stížnosti poštou, telefonicky, elektronickou formou nebo při osobním kontaktu na kontaktní údaje uvedené v těchto podmínkách a na internetových stránkách https://www.regalsistem.cz/. Prodávající vyřizuje tyto stížnosti v přiměřené době sdělením na zadané kontaktní údaje kupujícího. V případě, že kupující není s vyřízením stížnosti spokojen, může se obrátit na orgány České obchodní inspekce nebo na soud.
 1. Prodávající uchovává uzavřené smlouvy včetně doprovodné komunikace v elektronické podobě. Pokud byly prodávajícím či kupujícím v souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy vystaveny či zaslány dokumenty v písemné podobě, uchovává prodávající tyto dokumenty ve zvláštní složce vztahující se k danému případu. Nedohodnou-li se kupující a prodávající jinak, nemá kupující k těmto dokumentům přístup. Prodávající uchovává dokumenty ohledně jednotlivých obchodních případů po dobu šesti let.
 1. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

 

V Trenčíne dne 3.1.2022