Přejít k hlavnímu obsahu
load

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky REGALSISTEM s.r.o.

ze dne 1.1.2000

 

   Tyto Všeobecné obchodní a dodací podmínky (dále VODP) upravují vztahy mezi spol. REGALSISTEM s. r. o., jako prodávajícím (dále jen společnost) a kupujícím (dále jen zákazník), které vyplývají z mezi nimi uzavřené kupní smlouvy, smlouvy o dílo nebo dohody o dodávce zboží. Pokud z takové smlouvy, resp. dohody nevyplývá nic jiného, ​​platí pro písemně neupravený vztah mezi stranami v souladu s § 273 Obchodního zákoníku tyto VODP, obchodní podmínky kupujícího nebudou uplatněny. Pokud kvůli nějakému smluvnímu vztahu mezi stranami úprava v písemném ujednání mezi stranami nebo v těchto VODP chybí, bude v souladu s § 262 Obchodního zákoníku použit pro úpravy daného vztahu v první řadě zákon č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších novel a pokud bude i zde chybět odpovídající úprava, pak se použije ustanovení jiného příslušného zákona České republiky.

   Zákazník uznává následující podmínky jako závazné pro všechna plnění, které se mají uskutečnit v rámci dodavatelské smlouvy a vzdává se uplatňování vlastních nákupních podmínek.

 

1. Uzavření smlouvy, objednávky a návrhy

1.1. Nabídka společnosti je nezávazná. Pro uzavření smlouvy, resp. jiných ujednání a jejich rozsah je rozhodující písemné potvrzení objednávky společností. Svým návrhem je zákazník vázán 4 týdny.

1.2. Materiály jako jsou prospekty, katalogy, obrázky, výkresy a údaje o váze se chápou jako informativní, pokud nejsou vysloveně prohlášeny za závazné.

1.3. Společnost si vyhrazuje právo změn v konstrukci a tvaru během dodací lhůty, pokud předmět dodávky, jakož i jeho funkce a vzhled se zásadně neměnily.

1.4. Společnost si ponechává vlastnické a autorské právo ke katalogům, výkresům a jiným podkladem, a to bez výhrad. Zákazník je oprávněn využívat, překládat, kopírovat a rozmnožovat jemu odevzdanou dokumentaci výhradně jen pro svou potřebu, případně pro potřebu konečného uživatele v návaznosti na dodávky zákazníkovi.

1.5. Jakékoliv návazné, zda vedlejší ujednání nebo dohody ke smlouvě musí být provedeny v písemné formě a musí být písemně potvrzeny.

 

2. Dodací lhůty

2.1. Jako lhůty pro dodávku zboží jsou rozhodující pouze lhůty stanovené oboustranným písemným prohlášením, respektive stanovené písemným potvrzením objednávky za předpokladu, že zákazník splní všechny své povinnosti vyplývající ze smlouvy a VODP.

2.2. Dodací lhůta je (pokud je zboží nedodává včetně instalace nebo montáže) ze strany společnosti dodržena, pokud je zboží připraveno k vyzvednutí nebo odeslání během jeho dodací lhůty a je-li tato skutečnost oznámena zákazníkovi. Pokud se odeslání zdrží z důvodů na straně zákazníka, pak platí za dodrženou lhůtu okamžik odeslání avíza o připravenosti zboží k vyzvednutí nebo odeslání.

2.3. Pokud budou z podnětu zákazníka předloženy další požadavky nebo dojde ke změnám v souvislosti s předmětem dodávky, dodací lhůta se prodlouží o dobu, potřebnou k uskutečnění těchto změn.

2.4. Společnost neodpovídá v případě závazně dohodnutých lhůt za prodlení dodávek na základě vyšší moci a událostí, které společnosti značně ztíží nebo znemožní dodávky. Za případy vyšší moci se chápou mobilizace, válka, povstání, stávka, výluka, úřední nařízení, po případě jiné nepředvídatelné překážky a to i když nastanou u dodavatelů společnosti nebo u jejich subdodavatelů. Takové skutečnosti opravňují společnost k posunutí dodávky o dobu trvání překážky a přiměřenou doby rozběhu. Pokud se dodání zboží nebo služeb stala pro společnost nemožnou, nebo neuskutečnitelnou, společnost je oprávněna od smlouvy odstoupit.

2.5. Pokud se společnost ocitne v prodeji, resp. pokud není dodání zboží nebo služeb možné z důvodů způsobených společností, zákazník má právo odstoupit od smlouvy po uplynutí písemně poskytnuté přiměřeně dostatečné lhůty, nejméně však o dobu trvání překážky. Právo zákazníka odstoupit od smlouvy se vztahuje zásadně pouze na ještě nesplněnou část smlouvy.

2.6. Dodržování lhůty ze strany společnosti předpokládá dodání všech potřebných technických, obchodních a jiných potřebných podkladů, zajištění a provedení všech prací a činností, které má dodat, respektive zajistit zákazník, včetně potřebných povolení a schválení.

2.7. Pokud společnost nese odpovědnost za nedodržení závazně přislíbených lhůt a termínů, zákazník má nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5% za každý ukončený týden prodlení, maximálně však ve výši 5% z fakturované hodnoty dílčí dodávky postižené prodlením. Další nároky zákazníka jsou vyloučeny.

2.8. Pokud se odeslání nebo dodání zboží zpožděno na přání zákazníka, může být počínaje měsícem následujícím po oznámení, že zboží je připraveno k odeslání, účtováno skladné ve výši 0,5% z hodnoty celkové účtované ceny, s výjimkou, že byly prokázány vyšší náklady.

 

3. Ceny a platební podmínky

3.1. Ceny společnosti platí, pokud není dohodnuto jinak, než franko sklad společnosti s připočtením daně z přidané hodnoty. Pokud by mezi uzavřením smlouvy a dodacím termínem došlo k podstatné změně obecně závazných právních předpisů, např. celních nebo daňových a stanovených nákladů, zejména nákladů na mzdy, materiál, zda dopravu, může být sjednána cena změněna v přiměřeném rozsahu podle vlivu předmětných nákladů.

3.2. Při změnách ceníku společnosti po potvrzení objednávky, platí ceny platné v den dodávky, pokud je doba mezi uzavřením smlouvy a dnem dodání minimálně čtyři měsíce.

3.3. Veškeré vedlejší náklady, jako např. pojištění zahraniční přepravy, naložení a přezkoušení, celní náklady a poplatky za technickou kontrolu nese společnost, pokud není dohodnuto jinak.

3.4. Nebylo-li dohodnuto oběma stranami v písemné formě jinak, zaplatí zákazník společnosti za každou jednotlivou a dílčí dodávku vždy nejpozději do čtrnácti dnů od data vystavení faktury, resp. dílčí faktury s tím, že za den plnění se považuje den připsání na účet společnosti.

3.5. Zákazník nemá právo platby snižovat nebo je na cokoli vázat, započítávat může jen své pohledávky vůči společnosti, které jsou již potvrzené dále pravomocná plnoprávným rozhodnutím soudu.

3.6. Zákazník se zavazuje při prodlení úhrady faktur ročně platit smluvní pokutu ve výši dvojnásobku diskontní sazby stanovené Českou národní bankou ke dni vzniku prodlení. Tato smluvní pokuta nezahrnuje náhradu škody a ušlý zisk.

3.7. Pokud následkem okolnosti vzniklé po uzavření smlouvy, z níž vyplývá podstatné zhoršení majetku zákazníka, je ohrožen nárok společnosti na zaplacení kupní ceny, společnost má dle svého uvážení právo odstoupit od smlouvy, případně uplatnit svůj nárok na výplatu kupní ceny, splatný nezávisle na údaji uvedeném na faktuře. Pokud se zákazník ocitne v prodlení, které znamená ohrožení pohledávky společnosti, má společnost právo dobrat zboží od zákazníka zpět, tj. vstoupit do provozoven zákazníka a vzít zboží pryč. Kromě toho může společnost vypovědět zpracování dodaného zboží. Odebrání zpět neznamená odstoupení od smlouvy.

3.8. Zákazník je povinen na první požádání společnosti poskytnout odpovídající zajištění jejích pohledávek, a to iv případě, pokud jsou pohledávky společnosti podmíněné nebo omezeno.

3.9. Společnost má právo započíst si všechny pohledávky, které jí vznikly vůči zákazníkovi, bez ohledu na to z jakého právního důvodu, proti všem pohledávkám zákazníka. Toto platí iv případě, pokud na jedné straně byla sjednána platba v hotovosti a na druhé straně platba směnkou nebo jiným úkonem. Pokud jsou pohledávky různé splatné, stávají se pohledávky společnosti splatné nejdéle se splatností jejich závazků.

 

4. Výhrada vlastnického práva

4.1. Zboží zůstává vlastnictvím společnosti do splnění všech jejích náležejících nároků k zákazníkovi, vzniklých ze vzájemných obchodních vztahů, přičemž je zákazník povinen zboží odpovídajícím způsobem označit jako vlastnictví společnosti. Eventuálně náklady právních intervenci na prosazení výhrady vlastnictví jdou k tíži zákazníka. Zákazník nese po celou dobu trvání výhrady vlastnictví vzniklé škody, riziko odcizení, náklady spojené se skladováním, pojištěním, riziko škody způsobené třetím osobám a jakékoli jiné související náklady a rizika.

4.2. Při zpracování a opracování zboží, u kterého existuje výhrada vlastnictví podle těchto VODP, zůstává toto zboží ve vlastnictví společnosti.

4.3. Při zpracování, spojení a smísení zboží, u kterého existuje výhrada vlastnictví podle těchto VODP s jiným zbožím ve vlastnictví zákazníka, nabývá společnost spoluvlastnické právo k nové věci v poměru účetní ceny zboží, u kterého existuje výhrada vlastnictví podle těchto VODP k účetní ceně jiného použitého zboží .

4.4. Pokud zákazník používá dodané zboží ve vlastním závodě, není mu dovoleno po dobu trvání výhrady vlastnického práva ve prospěch společnosti, dodané zboží ani jeho části dále prodat nebo dát do zástavy bez předchozího písemného souhlasu společnosti.

4.5. Pokud je zboží, u kterého existuje vlastnické právo podle těchto VODP zákazníkem společně s jiným zbožím dále odcizen, tak bude společnosti postoupená pohledávka z dalšího odcizení v poměru účetní hodnoty zboží, u kterého existuje výhrada vlastnického práva podle těchto VODP s účetní hodnotu jiného zboží. Při dalším odcizení zboží, na kterém má společnost spoluvlastnický podíl, bude společnosti postoupen spoluvlastnický podíl podle odpovídajícího podílu na pohledávkách.

4.6. Zákazník je povinen po dobu platnosti výhrady vlastnického práva pojistit dodané zboží proti živelným pohromám.

4.7. Zákazník je povinen neprodleně oznámit společnosti všechny porušení a škody na dodaném zboží, jakož i všechna exekuční opatření vůči tomuto zboží, podléhajícího výhradě vlastnického práva a odeslat kopie o exekučních nařízeních a příslušné protokoly. Kromě toho je zákazník povinen provést veškerá opatření k odvrácení exekuce.

4.8. Zákazník je povinen dodané zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnictví, kdykoliv na požádání společnosti vydat zpět a to i kdy se toto zboží nacházel u třetí osoby. Zákazník se dále zavazuje zajistit pro případ převodu vlastnictví dodaného zboží, ke kterému trvá výhrada vlastnictví, na třetí osoby, aby tyto třetí osoby uznaly výhradu vlastnictví ve prospěch společnosti a umožnily její případné odebrání takového zboží zpět.

 

5. Místo plnění a přechod nebezpečí

5.1. Místo plnění je sídlo společnosti, pokud není dohodnuto jinak.

5.2. Všechna rizika a nebezpečí, resp. odpovědnost za škodu, ztrátu a poškození přecházejí na zákazníka bez ohledu na existující výhradu vlastnictví:

a) při dodávce zboží bez jeho instalace nebo montáže v momentě vyzvednutí zboží

b) v případě dohody o odeslání zboží v momentě předání zboží k přepravě. Zboží se zasílá podle nejlepšího uznání společnosti. Na přání a náklady zákazníka sjedná společnost pojištění proti škodám vzniklých nárazům, ztrátou, transportem nebo ohněm.

c) při dodávce zboží a jeho instalaci nebo místem plnění v sídle zákazníka - momentem expedice zboží ze skladu společnosti.

d) pokud se zpozdí expedice zboží, jeho dodání nebo provedení instalace nebo montáže zařízení na žádost zákazníka nebo z důvodů ležících na jeho straně, pak po dobu prodlení přechází nebezpečí rizika na zákazníka. Společnost je povinna na vysloveno písemné přání zákazníka a na jeho náklady zajistit požadované pojištění. V tomto případě má také společnost právo na náklady a nebezpečí zákazníka zboží dle svého uvážení uskladnit, učinit veškerá opatření k uchování zboží a zboží jako dodané vyúčtovat. Totéž platí, pokud ohlášen zboží, připravený k expedici, nebude do 4 dnů odvolán.

5.3. Společnost má právo, pokud se smluvní strany nedohodnou na něčem jiném, stanovit dopravní cestu, dopravní prostředek i dopravu nebo vedoucího dopravy zboží.

5.4. Pokud se strany nedohodnou jinak, bude zboží dodáno zabaleny a nechráněný proti mrazu. Balicí materiál z papíru, umělých hmot, juty a pod. se nebere zpět.

5.5. Zákazník je povinen veškeré zboží popsat od okamžiku přechodu rizik do celou dobu výhrady vlastnického práva.

 

6. Převzetí zboží

6.1. Dodávku zboží je zákazník povinen převzít i tehdy, když vykazuje nepodstatné vady.

6.2. Dílčí dodávky jsou přípustné a mohou být také vyfakturovány samostatně.

 

7. Záruka

7.1. Společnost přebírá záruku za to, že dodané zboží není postižen vadami, které by kazily nebo podstatnou měrou snižovaly jeho cenu nebo způsobilost k smluvně předpokládanému účelu.

7.2. Ručení za vady za nevztahuje na přirozené opotřebení, dále na škody, které vznikly v důsledku chybného nebo nedbalého zacházení, nadměrného používání, nevhodných provozních prostředků a za podmínek, které smlouva nepředpokládala.

7.3. Ručení za následky chyb zaniká v důsledku neodborného nakládání, neodborně provedených změn a zahájení provozu ze strany zákazníka nebo třetích osob.

7.4. Platné jsou pouze písemné reklamace, načas doručené společnosti.

7.5. Společnost se zavazuje dle vlastní volby odstranit vady na zboží, který dodala nebo dodat nové zboží, jestliže tyto vady vznikly prokazatelně následkem vadné konstrukci, špatného materiálu nebo chybného provedení ještě před okamžikem přechodu rizik a zákazník tyto vady řádně reklamoval, tj. okamžitě je písemně oznámil a popsal je. Pokud oprava a náhradní dodávka dopadnou neúspěšně, má zákazník právo požadovat přiměřenou slevu z ceny.

7.6. Pokud není dohodnuto jinak, může zákazník své právo reklamovat vady uplatnit v době šesti měsíců ode dne přechodu rizik.

7.7. Díly, které společnost za účelem opravy vymontovat a nahradí novými, přecházejí do majetku společnosti.

7.8. U zboží, který je dodán jako použitý, nepřísluší zákazníkovi při společností udaných vadách a takových, se kterými musel zákazník počítat, žádné záruční práva.

7.9. Předchozí odstavce definitivně upravují záruční povinnosti společnosti. Jiné záruční nároky zákazníka jsou vyloučeny - zejména takové, které se týkají náhrady škod, které nevznikly na daném předmětu samé. To neplatí, pokud k nim došlo na straně společnosti úmyslně az hrubé nedbalosti.

 

8. Omezení ručení

8.1. Pokud se vinou společnosti nemůže zboží podle smlouvy zcela nebo zčásti používat v důsledku zmíněných, zda chybných návodů nebo konzultací v rámci smlouvy - zejména návod k obsluze a údržbě dodaného zboží, nebo kvůli porušení jiných smluvních vedlejších povinností, platí při vyloučení dalších nároků zákazníka ustanovení předchozího -chozího článku.

 

9. Nemožnost plnění, úprava smlouvy

Pokud jedna ze stran nebude moci splnit smlouvu nebo těmito VODP uloženou dodávku nebo službu, platí obecné právní zásady s následnými pravidly.

9.1. Pokud není možné plnění, způsobené prokazatelně zaviněním společnosti, zákazník má právo požadovat náhradu škody. V každém případě se nárok na náhradu škody zákazníka omezuje na 10% hodnoty části zboží, která pro nemožnost plnění nemohla být dodána. Nároky na náhradu škody zákazníka, které přesahují hranici 10% hodnoty této části dodávky, jsou vyloučeny.

9.2. Pokud nepředvídaná okolnost ve smyslu čl.. 2, odstavce 4 výrazně změní ekonomický význam nebo obsah dodávky, bude smlouva dimenzována změněným podmínkám a okolnostem. Pokud toto není ekonomicky přijatelné a odůvodnitelné, má společnost právo od smlouvy odstoupit. Pokud chce využít toto právo na odstoupení, pak je povinna po zjištění rozsahu okolností, které vedly k tomuto rozhodnutí, oznámit toto rozhodnutí zákazníkovi a to i tehdy, jestliže bylo nejprve s kupujícím dohodnuto prodloužení dodací lhůty.

9.3. Zákazník bere na vědomí a akceptuje, že společnost má právo z časových důvodů, resp. technických důvodů namísto objednaného zboží dodat jiné, které bude schopné technicky a kvalitativně nahradit původně objednané zboží.

 

10. Povinnost mlčenlivosti

Zákazník je ještě 5 let po skončení smluvního vztahu povinen dodržovat bezpodmínečnou mlčenlivost o všech obchodních záležitostech a činnostech, zvláště o obchodních a bankovních spojeních, bilancích, obratech, kalkulacích, důležité korespondenci, seznamech klientů, cenných listinách, výrobních, pracovních a reklamních metodách společnosti, o kterých se během trvání smluvního vztahu dozví.

 

11. Použité právo a sídlo soudu

Tyto VODP a vztahy vyplývající z nich se řídí slovenskou právem. Celkové nebo částečné opomenutí výkonu práv z VODP nevylučuje jejich budoucí výkon. Pokud některé ustanovení VODP ztratí svou platnost, zůstávají ostatní ustanovení nedotčena v platnosti a pro tímto vzniklou mezeru se použije smysl a účel nejvíce odpovídajících ustanovení platných Slovensku právních předpisů. Příslušnost soudů v případě sporů z těchto VODP je dána platným Občanským soudním řádem.

 

 
REGALSISTEM s. r. o.

Soblahovská 7040

911 01 Trenčín